ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

За нас

ДГ "Детски рай" с. Куртово Конаре е открита през месец февруари 1987г.

През годините детската градина се е утвърдила, като модерна и бързо развиваща се образователна институция в отговор на очакванията на съвременните  деца и родители. Тя е отлично изградена система от политики и стратегически подходи за изграждане и укрепване на модерна визия за предучилищното образование.

Силни страни:

 • Безпроблемна адаптация на децата в условията на детската градина.
 • Модули за допълнително обучение по български език.
 • Приемственост между яслена и градинска група и детска градина – училище.
 • Дейности по интереси.
 • Програми за придобиване на компетентности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
 • Осигурено здравно обслужване и профилактика.
 • Мотивиран и високо квалифициран педагогечески екип.
 • Прилагане на интерактивни методи и технологии в ежедневната работа.
 • Създадени условия за „равен старт“ на всички деца.
 • Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.
 • Желание на педагозите за участие в квалификационни дейности.
 • Системно повишаване  компетентностите на целия колектив.
 • Непрекъснато участие в национални програми и проекти.