ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Проекти в ДГ "Детски рай".

1. ЕСФ, ОП „РЧР”, проект BG051PO001-4.1.02, „Без звънец” - 2010г.

2. Проект "Готови за училище", съвместно с НПО "Тръст за социална алтернатива" от 2014г. до 2018г.

3. Проект "Памет за бъдеще", съвместно с НЧ"Л.Каравелов" с. К.Конаре - 2016г.

4. "Еко - занималня" - ПУДООС - 2018г.

5. “Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“- 2019 - 2021г.:

  • Дейност 1  - Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.
  • Дейност 2 - Заплащане такси на децата за детска градина.
  • Дейност 3 - Обучение за прилагане на скрининг тест.

6. Проект BG05M2OP001-3.017-0015-С-01 ,,Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини”  2020 - 2021г.